[pterms]

Allmänna leveransbestämmelser Mericon Sverige AB, december 2021

Leveranser
Våra offerter baseras på att tillfartsväg är fullt framkomlig för tung lastbil med släp. Vid specialtransport utgår debiteringstillägg. Tidsbokad lossning ingår ej, men kan erhållas mot extra debitering. 

Leveranskontroll
Köpare ska säkerställa att erforderlig kontroll av mottagen leverans görs inom åtta dagar efter leverans, och ska innefatta att leverans överensstämmer med orderbekräftelse vad gäller exempelvis produkt, omfång och omfattning.

Leveranstider 
Leveranstider uppgår normalt till en (1) vecka för lagerförda komponenter, i övrigt enligt överenskommelse.  
 
Leveransbestämmelser 
Vi tillämpar Allmänna bestämmelser, NL17, för leverans av maskiner samt annan mekanisk och elektrisk utrustning med följande förbehåll:

Returer av standardprodukter
Returer ska alltid ske i obruten originalförpackning och vara betald av beställaren. Returavgift 20 % på fakturabeloppet. Vid material som är kundanpassat är retur ej möjlig.

Beställarens projektansvar
Beställaren har en viktig roll vid framtagande av konstruktions-, design och riskanalystjänster. Den rollen innefattar bland annat;

 – Vid offertförfrågan, delge oss all tillgänglig information samt underlag som kan påverka och underlätta utvecklingen, undermåliga underlag kan påverka projekttiden avsevärt.

– Vid ändringar av tidigare lämnade uppgifter under projektets gång måste vi utan dröjsmål informeras för att inte projekttiden, innehållet och kostnaden ska avvika från vår offert. Kostnader till följd av ändrade förutsättningar gentemot offert debiteras enligt vid tillfället gällande prislista.

– Vara deltagande och tillgänglig under hela projektet. Ge relevant återkoppling utan dröjsmål för att nå optimal lösning och effektiv process under projekttiden

Avbeställningar av påbörjade tjänster
Vi avbeställning av ett påbörjat projekt debiterar vi nedlagd tid, enligt vid tillfället gällande prislista. 

Dokumentation
Mericon för en övergripande teknisk dokumentation över utförda tjänster, men vi ansvarar inte för dokumentation hos kund. Kundspecifik dokumentation för framtagen lösning kan erhållas mot offert eller löpande kostnad.

Pris, index och leveransvillkor 
De av oss angivna priserna gäller vid odelad beställning. 
Priset regleras enligt tillämpningsföreskrifterna för Entreprenadindex E84, basmånad.  
Priset gäller netto, exklusive mervärdesskatt, enligt Incoterms 2020. DAP (Delivery at Place) / frakt tillkommer, alt FCA Hammarö.
Kvalitet och miljö 
Mericon Sverige AB är kvalitetscertfierade enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifieriade enligt ISO 14001:2015.

Betalningsvillkor 
Vi fakturerar 100 % av fakturabeloppet vid utleverans. Fakturor förfaller till betalning 30 dagar netto från fakturadatum. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt Riksbankens officiella diskonto +10 % samt lagstadgade avgifter. 
 
Force majeur
Force majeure som krig, arbetsmarknadskonflikt, blockad, 
lockout, smittspridning, eldsvåda, miljökatastrof, natur- och väderförhållanden eller annan försvårande omständigheter som vi inte kan råda över och som förhindrar oss att fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter befriar oss från fullgörelse av våra skyldigheter. 

Råvaror och valutor
Vi reserverar oss för eventuella förändringar i valuta samt för eventuella förändringar på priser och tillgång på råvaror. Våra priser på koppar baseras på LME (London Metal Exchange).
 
Ansvar
Ingenting i detta anbud ska begränsa eller utesluta leverantörens ansvar för;  

a) uppsåtlig handling eller grov vårdslöshet, eller  

b) i den mån ansvar inte kan begränsas eller uteslutas enligt tillämplig lag. 
 
Med förbehåll för vad som anges ovan och oavsett vad som i övrigt följer av detta anbud, förfrågningsunderlag (inklusive administrativa föreskrifter), NL09, lag, praxis, sedvänja eller annat ska, följande gälla för leverantörens ansvar (inklusive ansvar för dess anställda, agenter och underleverantörer);

a) Leverantören ska under inga omständigheter hållas ansvarig för förlorade intäkter, förlorad vinst, förlorad användning, förlust av goodwill, förlust av information eller data (oaktat om detta skulle anses utgöra indirekt eller direkt skada) eller några indirekta skador eller följdskador av något slag och  

b) leverantörens sammanlagda, maximala ansvar för samtliga krav, förluster, skador eller liknande som uppstår i enlighet med eller i anslutning till detta anbud (inklusive, men inte begränsat till viten) ska inte överstiga kontraktssumman exklusive skatter. 

Tillkommande och avgående material / arbete
För tillkommande och avgående material i samband med leverans tillämpas följande principer för prissättning vilka inkluderar alla kostnader såsom frakter, emballage, försäkringar mm. Material debiteras enligt vår gängse prislista. Annullering av kundanpassat material medges ej. 

Anbudets giltighetstid 
Om inget annat skriftligt överenskommits är våra anbud giltiga i en (1) månad från offertens datum.

 

PDF

Här kan du ladda ner Allmänna leveransbestämmelser Mericon Sverige AB, december 2021.